Înregistrarea din oficiu in scopuri de TVA a persoanelor impozabile a căror cifra de afaceri a depăşit 220.000 lei si nu au solicitat înregistrarea

În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 din Codul fiscal şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Selectarea contribuabililor aflaţi in aceasta situaţie se va realiza in baza informaţiilor declarate de aceştia in situaţiile financiare semestriale / anuale, declaraţiile fiscale si alte documente depuse de contribuabili sau pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscala.

Astfel, vor fi notificaţi in vederea îndeplinirii obligaţiei de înregistrare fiscala in scopuri de TVA sau depunerii de documente din care sa rezulte ca nu au aceasta obligaţie, potrivit procedurii stabilite prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3331/2013, contribuabilii persoane juridice, asocieri fără personalitate juridica sau persoane fizice care, potrivit informaţiilor declarate in situaţiile financiare semestriale / anuale, declaraţiile fiscale (declaraţia 200 privind venitul realizat, declaraţia 204 privind venitul realizat de asocierile fără personalitate juridica, etc.) si alte documente (declaraţia informativa 205), au depăşit in cursul unui an cifra de afaceri de 220.000 lei, fără a solicita înregistrarea in scopuri de TVA.

In cazul persoanelor fizice, selecţia se va face inclusiv ţinând cont inclusiv de veniturile sau câştigurile care nu fac obiectul declarării de către beneficiar, in baza informaţiilor transmise prin declaraţiile informative de către plătitorii de venit (din declaraţia 205 referitoare la venituri cu impunere finală din: drepturi de proprietate intelectuala, contracte-convenţii civile, expertiza contabila si tehnica, arendare, alte surse, din lichidarea unei persoane juridice, etc.).

Ulterior notificării, daca in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal pentru stabilirea stării de fapt fiscale, se procedează la emiterea si comunicarea deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA si, după comunicarea acesteia, a certificatului de înregistrare in scopuri de TVA. In acest caz, odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de art. 219 din Codul de procedură fiscală.

Pentru situaţia in care înregistrarea din oficiu se impune pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscala, din care rezulta ca persoana impozabila supusa inspecţiei fiscale nu si-a îndeplinit obligaţia de înregistrare in scopuri de TVA, nu se mai procedează la notificarea contribuabilului, acesta luând la cunoştinţa despre aceasta obligaţie din documentele emise de organele de inspecţie fiscala. In acest caz se procedează conform paragrafului anterior.

Reamintim ca, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dacă în cursul unui an calendaristic cifra de afaceri atinge sau depăşeşte plafonul de scutire (220.000 lei), în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon. Art. 153 din Codul fiscal detaliata toate situaţiile in care contribuabilii sunt obligaţi sa se înregistreze in scopuri de TVA.

Cifra de afaceri menţionata este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care acestea ar fi fost realizate în România, a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia livrărilor de active fixe corporale sau necorporale si livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite.

De asemenea, in cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze special în scopuri de TVA (pentru operaţiuni intracomunitare, în conformitate cu prevederile art. 1531 din Codul fiscal) şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole: