CSARDAS LocalNews 970x250px

Write a comment

 

 

 BUGETTt

Proiectul de Buget pentru anul în curs este conturat pe o creștere economică de 4,3%, iar deficitul proiectat este de 87,3 miliarde de lei. În acest an, veniturile sunt estimate la 174,1 de miliarde de lei., iar cheltuielile la 261,45 miliarde de lei.

Trebuie știut, de asemnea, că pentru acest an, investițiile sunt estimate la 5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei ca în anul 2020.

 

 

Deficitul pe bugetul general consolidat: 7,16% din PIB în 2021 și 5,84% din PIB în 2022.

Cheltuielile de personal nu pot depăși 9,8% din PIB în 2021 și 9,1% în 2022.

”Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creștere economică de 4,3% prevăzută pentru anul 2021, cu un vârf în anul 2023 de 5% și un ritm mediu anual de 4,9% pe întreg orizontul 2022-2024, mai mare comparativ cu cea estimată a fi înregistrată la nivelul țărilor UE (4,2% la nivelul zonei euro și 4,1% pe total UE, estimată pentru anul 2021, conform prognozei de toamnă a UE)”, se mai menționează în proiectul de buget. 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

 

Art.1. - Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2021

 

Art.2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 318.456,6 milioane lei credite de angajament și în sumă de 261.451,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 

Art.3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2021

 

 

Art.4. - Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.094,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.979,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr.4;

b) 7.650,7 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr.5;

c) 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr.6. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor;

d) 6.513,6 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art.4 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării", republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea obligațiilor de plată ale unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, reprezentând rate de capital și dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta gaz, rate de capital și dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta termie, precum și debite restante la fondul de risc, potrivit anexelor nr.7, 7/01 și 7/02;

e) 351,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr.8.

Art.5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit. a), sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, în limita prevăzută de lege;

b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie - iunie a anului școlar 2020 - 2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021 în fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la această hotărâre;

c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

d) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special;

e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

g) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.426/2020;

h) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;

i) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din capitolul III „Culte", lit. E - Secțiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

j) finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor art.82 și al art.105 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al județului și majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor”.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit. b), sunt destinate:

a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută de lege;

c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social, potrivit prevederilor art.26 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare ;

d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

e) finanțării cheltuielilor creșelor;

f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie - iunie a anului școlar 2020 - 2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.678/2020, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021 în fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la această hotărâre, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata sprijinului sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din capitolul III „Culte", lit. E - Secțiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, drepturile copiilor cu cerințe educaționale care frecventează învățământul special și învățământul de masă, finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr.248/2015, cu modificările ulterioare, pentru preșcolarii din învățământul special și învățământul de masă, bursele elevilor din învățământul special și învățământul de masă și cheltuielile creșelor ;

g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările ulterioare;

h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.564/2017, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;

i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.426/2020;

j) finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor art.82 și al art.105 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și a burselor acordate elevilor din învățământul de masă, în baza actului administrativ emis de Inspectorul Școlar General al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale precum și pe unități de învățământ, și pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a municipiului București. Direcțiile generale regionale/Administrațiile județene ale finanțelor publice, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, furnizează informații cu caracter financiar.

(5) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(6) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și cel confesional, acreditate, prevăzute la art.4 lit e), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de Inspectorul Școlar General al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale precum și pe unități de învățământ, iar pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul particular și cel confesional, acreditate, special sau integrați în învățământul de masă, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară este prevăzut în anexa nr.9.

 

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, următoarele cote:

a) 15% la bugetul local al județului;

b) 65% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 3% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;

d) 17% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

(2) Pentru municipiul București, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, se repartizează prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, astfel:

a) 50% pentru bugetul local al municipiului București;

b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

c) diferența se repartizează sectoarelor municipiului București direct proporțional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecărui sector.

(3) În cadrul fiecărui județ, sumele aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale astfel:

a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor;

b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, și cota prevăzută la alin. (3) lit. a) se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanțelor în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, astfel:

a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin.(1) lit. b) sunt mai mici de 800 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin.(1) lit.b) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;

b) în vederea repartizării prevăzute la lit.a), se calculează diferența dintre 800 lei/locuitor/an şi veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit.b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;

c) sumele disponibile rămase după repartizarea prevăzută la lit.a) se repartizează direct proporțional cu necesarul stabilit, unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri din cota prevăzuta la alin.(1) lit.b) cumulate cu sumele de echilibrare repartizate potrivit lit.a) a prezentului alineat sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;

d) sumele rămase nerepartizate după parcurgerea primei etape, potrivit prevederilor lit. a) - c), se repartizează în etape succesive, direct proporțional cu necesarul stabilit, comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, calculată ca raport între suma veniturilor estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate în prima etapă, și numărul locuitorilor unității administrativ-teritoriale, este mai mică decât media pe județ/locuitor/an calculată cu ajutorul acelorași indicatori la nivelul întregului județ, în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ.

(5) Pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin.(1) lit.a) și din sumele prevăzute la alin.(3) lit.b), se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr.7, astfel încât valoarea însumată a acestor venituri să nu fie mai mică de 250 de lei/locuitor/an.

(6) Suma corespunzătoare cotei de 3% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, prevăzută la alin.(1) lit.c), se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 13.566 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii așa cum sunt acestea definite de Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ.

(7) Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice.

(8) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin.(1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) și c) se alocă în același termen, proporțional cu sumele repartizate.

(9) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit prevederilor prezentului articol, şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală.

(10) Numărul locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcţiile judeţene de statistică, respectiv de Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, după caz, la data de 1 ianuarie 2020.

(11) Prevederile prezentului articol se aplică și impozitului pe venit încasat la bugetul de stat și nerepartizat unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Art. 7 - (1) Sumele din impozitul pe venit determinate anterior intrării în vigoare a prezentei legi pe baza cotelor prevăzute la art.32 din Legea nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare, se regularizează la nivelul cotelor prevăzute la art.6 .

(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice efectuează operațiunile ce se impun între soldurile conturilor aferente cotelor din impozitul pe venit stabilite la art.32 alin.(1) lit c) și d) din Legea nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât sumele din cele două conturi să reprezinte expresia valorică a cotelor prevăzute la art.6 alin.(1) lit.c) și d) .

(3) Soldul contului prevăzut la art.6 alin.(1) lit c), rezultat după efectuarea operațiunilor prevăzute la alin.(2) la nivelul fiecărei direcţii generale regionale a finanţelor publice/administraţii judeţene a finanţelor publice, se împarte la numărul total de 41 de județe și se virează fiecăruia dintre celelalte 40 de județe, în vederea aplicării prevederilor art.6 alin.(6).

(4) Pentru municipiul București, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judetene/de sector ale finantelor publice recalculează cotele din impozitul pe venit cuvenite, prin aplicarea prevederilor art.6 alin (2) lit.a), iar diferențele față de cotele calculate potrivit prevederilor art.32 alin.(3) lit b) din Legea nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare, se virează în contul de venit „Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire” deschis pe seama municipiului București, din care, ulterior, Direcţia generală regională a finanţelor publice a municipiului București virează aceste sume bugetului local al municipiului București, în contul de venit „Cote defalcate din impozitul pe venit”.

(5) Pentru sectoarele municipiului Bucuresti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judetene/de sector ale finanțelor publice recalculează sumele din impozitul pe venit cuvenite, prin aplicarea cotei de 50% corespunzătoare prevederilor art.6 alin (2) lit.b) și c) iar diferențele față de sumele determinate și virate potrivit prevederilor art.32 alin.(3) lit a) și c) din Legea nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare, se transferă în contul de disponibilități distinct, deschis pe seama Direcției generale regionale a finanțelor publice a municipiului București în acest scop. Sumele încasate în contul de disponibilități, cumulate cu sumele încasate potrivit prevederilor art.32 alin.(3) lit c) din Legea nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare, se virează de către Direcția generală regională a finanțelor publice a municipiului București bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București, în contul de venit ”Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, potrivit prevederilor art.6 alin.(2) lit.b) si c).

(6) Sectoarele municipiului București efectuează operațiunea de reglare a conturilor proprii de venituri, prin virarea sumelor încasate, din contul de venit „Cote defalcate din impozitul pe venit” în contul de venit „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, deschise pe seama acelorași ordonatori principali de credite.

(7) Operațiunile prevăzute la alin.(1)-(6) se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

 

Art.8. - Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2021 sunt prevăzute în anexa nr.10.

Detalii aici: https://mfinante.gov.ro/ro/acasa/transparenta/proiecte-acte-normative

 

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Say something here...
Cancel
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest