Ultimele Articole

„𝑶𝒑𝒊𝒏𝒄𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒑𝒂 𝒕̦𝒂̆𝒓𝒊𝒊 𝒔̦𝒊 𝒏𝒖 𝒕𝒓𝒆𝒃𝒖𝒊𝒆 𝒖𝒊𝒕𝒂𝒕𝒂̆”. 𝐔𝐧 𝐭𝐚̂𝐧𝐚̆𝐫 𝐝𝐚𝐬𝐜𝐚̆𝐥 𝐝𝐢𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐮𝐥 𝐒𝐢𝐛𝐢𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐜𝐢 𝐚𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐫𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐚𝐢𝐧𝐭𝐚𝐬̦𝐢𝐢 𝐬𝐚̆𝐢 𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐫𝐞.